Close
Skip to content

قهرمانی‌های باشگاه فوتبال تاج فهرست کامل قهرمانی‌های رسمی باشگاه فوتبال تاج

Esteghlal Champion of Iran 2005-06
 • ۴ مهر ۱۳۲۴

  تأسیس باشگاه

 • ۸ خرداد ۱۳۲۷

  جام حذفی تهران (۱)

  نخستین قهرمانی در جام حذفی فوتبال تهران، نخستین عنوان قهرمانی رسمی باشگاه و تنها عنوان قهرمانی با نام اولیه دوچرخه سواران.

 • ۸ اردیبهشت ۱۳۲۹

  جام باشگاه‌های تهران (۱)

  جام باشگاه‌های تهران (۱)

  نخستین قهرمانی جام باشگاه‌های تهران، نخستین عنوان قهرمانی باشگاه با نام تاج و آخرین قهرمانی در دهه ۱۳۲۰.

 • ۳۰ شهریور ۱۳۳۰

  جام حذفی تهران (۲)

  دومین قهرمانی در جام حذفی تهران.

 • ۱۵ اسفند ۱۳۳۱

  جام باشگاه‌های تهران (۲)

  دومین قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران.

 • ۹ شهریور ۱۳۳۵

  جام باشگاه‌های تهران (۳)

  جام باشگاه‌های تهران (۳)

  سومین قهرمانی تاج در جام باشگاه‌های تهران.

 • ۱۱ شهریور ۱۳۳۶

  جام باشگاه‌های تهران (۴)

  جام باشگاه‌های تهران (۴)

  چهارمین قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران و نخستین قهرمانی در ۱۳۳۶.

 • ۳۰ شهریور ۱۳۳۶

  مسابقات قهرمانی ایران (۱)

  نخستین و تنها قهرمانی در مسابقات قهرمانی ایران، اولین قهرمانی تاج در ایران، دومین عنوان در سال ۱۳۳۶ و کسب اولین دوگانه در تاریخ باشگاه.

 • ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۸

  جام حذفی تهران (۳)

  سومین و آخرین قهرمانی در جام حذفی تهران و نخستین قهرمانی در سال ۱۳۳۸.

 • ۲۹ دی ۱۳۳۸

  جام باشگاه‌های تهران (۵)

  پنجمین قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران، دومین عنوان قهرمانی در سال ۱۳۳۸ و کسب دومین دوگانه در تاریخ باشگاه و آخرین قهرمانی در دهه ۱۳۳۰.

 • ۱۴ مهر ۱۳۳۴۰

  جام باشگاه‌های تهران (۶)

  ششمین قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران.

 • ۲۴ اسفند ۱۳۴۱

  جام باشگاه‌های تهران (۷)

  هفتمین قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران.

 • ۱۲ شهریور ۱۳۴۸

  جام باشگاه‌های تهران (۸)

  هشتمین قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران.

 • ۲۱ فروردین ۱۳۴۹

  مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا (۱)

  مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا (۱)

  نخستین حضور و قهرمانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، نخستین عنوان قهرمانی بین‌المللی تاریخ باشگاه، نخستین عنوان قهرمانی آسیایی یک تیم ایرانی و نخستین عنوان قهرمانی در سال ۱۳۴۹.

 • جام منطقه‌ای ایران (۱)

  جام منطقه‌ای ایران (۱)

  نخستین عنوان قهرمانی در مسابقات باشگاهی ایران، دومین و آخرین عنوان قهرمانی در سال ۱۳۴۹، کسب سومین دوانه تاریخ باشگاه و آخرین عنوان قهرمانی در دهه ۱۳۴۰.

 • ۲۵ تیر ۱۳۵۰

  جام باشگاه‌های تهران (۹)

  نهمین قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران.

 • ۲۵ اسفند ۱۳۵۱

  جام باشگاه‌های تهران (۱۰)

  جام باشگاه‌های تهران (۱۰)

  دهمین قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران و کسب مجوز حضور در جام تخت جمشید.

 • جام تخت جمشید (۲)

  جام تخت جمشید (۲)

  نخستین و تنها قهرمانی در جام تخت جمشید و دومین قهرمانی در مسابقات باشگاهی ایران.

 • ۱۲ تیر ۱۳۵۷

  جام حذفی ایران (۱)

  جام حذفی ایران (۱)

  نخستین قهرمانی در جام حذفی ایران، آخرین قهرمانی با نام تاج و آخرین عنوان قهرمانی در دهه ۱۳۵۰.

 • ۱ دی ۱۳۶۲

  جام باشگاه‌های تهران (۱۱)

  یازدهمین قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران، نخستین عنوان قهرمانی با نام استقلال.

 • ۲۴ دی ۱۳۶۴

  جام باشگاه‌های تهران (۱۲)

  دوازدهمین قهرمانی در جام باشگاه‌های تهران.

 • ۴ خرداد ۱۳۶۹

  جام قدس (۳)

  جام قدس (۳)

  اولین و تنها عنوان قهرمانی در جام قدس، سومین عنوان قهرمانی در مسابقات باشگاهی ایران و آخرین عنوان قهرمانی در دهه ۱۳۶۰.

 • ۷ مرداد ۱۳۷۰

  جام باشگاه‌های آسیا (۲)

  جام باشگاه‌های آسیا (۲)

  دومین قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا، دومین عنوان قهرمانی بین‌المللی استقلال و نخستین عنوان قهرمانی در سال ۱۳۷۰.

 • ۴ بهمن ۱۳۷۰

  جام باشگاه‌های تهران (۱۳)

  جام باشگاه‌های تهران (۱۳)

  سیزدهمین و آخرین عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های تهران، دومین قهرمانی در سال ۱۳۷۰ و کسب چهارمین و آخرین دوگانه در تاریخ باشگاه.

 • ۱ بهمن ۱۳۷۲

  دسته سوم جام آزادگان (۱)

  اولین و تنها قهرمانی در دسته پایین‌تر مسابقات باشگاهی فوتبال ایران.

 • ۸ خرداد ۱۳۷۳

  سوپر جام باشگاه‌های تهران (۱)

  اولین و تنها عنوان قهرمانی در مسابقات سوپر جام تهران و کسب جواز حضور در مسابقات جام آزادگان.

 • ۱۸ تیر ۱۳۷۵

  جام حذفی ایران (۲)

  جام حذفی ایران (۲)

  دومین قهرمانی جام حذفی ایران.

 • ۲۳ مرداد ۱۳۷۷

  جام آزادگان (۴)

  جام آزادگان (۴)

  اولین قهرمانی در جام آزادگان و چهارمین قهرمانی در مسابقات باشگاهی ایران.

 • ۲۷ خرداد ۱۳۷۹

  جام حذفی ایران (۳)

  جام حذفی ایران (۳)

  سومین قهرمانی جام حذفی ایران، آخرین قهرمانی در دهه ۱۳۷۰.

 • ۳۰ فروردین ۱۳۸۰

  جام آزادگان (۵)

  دومین و آخرین قهرمانی در جام آزادگان و پنجمین قهرمانی در مسابقات باشگاهی ایران.

 • ۳۰ خرداد ۱۳۸۱

  جام حذفی ایران (۴)

  چهارمین قهرمانی جام حذفی ایران.

 • ۱ اردیبهشت ۱۳۸۵

  لیگ برتر (۶)

  لیگ برتر (۶)

  نخستین قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران و ششمین قهرمانی در مسابقات باشگاهی ایران.

 • ۲۷ خرداد ۱۳۸۷

  جام حذفی (۵)

  جام حذفی (۵)

  پنجمین قهرمانی جام حذفی ایران.

 • ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

  لیگ برتر (۷)

  لیگ برتر (۷)

  دومین قهرمانی در لیگ برتر و هفتمین قهرمانی در مسابقات باشگاهی ایران و آخرین قهرمانی در دهه ۱۳۹۰.

 • ۲۵ اسفند ۱۳۹۰

  جام حذفی (۶)

  جام حذفی (۶)

  ششمین قهرمانی جام حذفی ایران.

 • ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

  لیگ برتر (۸)

  لیگ برتر (۸)

  سومین قهرمانی در لیگ برتر و هشتیم قهرمانی در مسابقات باشگاهی ایران.

 • ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

  جام حذفی (۷)

  جام حذفی (۷)

  هفتمین قهرمانی در جام حذفی ایران.

Horizontal View

A total new perspective.